Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100008939, OIB: 84014382315, zbog povećanja opsega posla, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunjavanje radnog mjesta 

  1. Direktor društva – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

         - Stručni uvjeti: srednja stručna sprema, magistar ili stručni specijalist, 4 godine radnog iskustva, vozačka dozvola B kategorije

                    

Uz prijavu na natječaj kandidati obvezno prilažu:

-          životopis,

-          domovnica (preslika),

-          dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu,

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika),

-          uvjerenje o nekažnjavanju

-          dokaz o sposobnosti upravljanja b kategorijom vozila

                   

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: „VRILO“ d.o.o., Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom: „Natječaj za popunu radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama trgovačkog društva „Vrilo“ d.o.o.

Broj: 02/16

Pirovac, 26. rujna 2016.

TRGOVAČKO DRUŠTVO VRILO

Prokurist

Ante Čubrić,

dipl. oec

OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. 

LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADALjetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADAzimski vozni red

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja